atitempti

atitempti
atitem̃pti, -ia, atìtempė tr. ; Ser, atatem̃pti, -ia, atàtempė Š, attem̃pti, -ia, àttempė 1. atvilkti, atitęsti: Jį atìtempė tie kuliganai prie kelio i visą sumuštą paliko Vl. Atitem̃psu karukus, i sutilps medžiai Vkš. | refl. tr. Š. 2. Vkš, LTR(Škn) prievarta, jėga atvesti: Jis nenorėjo eit – mes jį prievarta atìtempėm Ėr. Ką tu jį atitem̃psi – jis neis Jrb.refl. tr. Kv, Krs su savimi, kartu atsivesti: Jy dajuto, ka duos už nuravėjimą šieno, – tuoj i močią atsìtempė [ravėti] Mžš. 3. Mrj, Vkš, Trgn sunkiai atnešti: Toli [v]anduo atatem̃pt žiemą Vj. Kažin ką jau čia atitem̃pia? Srv. Atìtempė karbą obuolių Dt. Kaip tiek atàtempei, rankų neištraukė? Aln. Kaip tu, vaikel, galėjai atitem̃pt iš kluono tokias dideles šiaudų rezgines? Skrb. Attem̃pk kelmą – sukaposim Pns. Ana ką tę šuva àttempia Lp. | refl. tr. , Slm: Būč miškan nuėjus, šakas kelias atsitem̃pus Ssk. Ar jūs šitą [rąstą] atsìtempėt malkai? Sug.Mžš, Slk atgabenti: Tik kaip paėmė niankos tą lovą, atìtempė ir tą jos jaunikį, toj lovoj gulintį LB216-217. Ne eglaitė, bet didžiulė eglė buvo atitempta ir įvairiaspalvėm elektros lemputėm apkabinėta B.Sruog. 4. traukiant, tempiant atstatyti į vietą: Kumet išnirsta koja, reik atitem̃pti, atspausti į vietą – po kelių dienų viskas praeina Vkš. 5. refl. įsiręžti, išsitempti: Iššoko dvasia iš tos lempukės i žiūri atsitem̃pus Klvr. 6. refl. šnek. ateiti, atsivilkti: Tai jau ir atsìtempė, atsivilko Plv. 7. refl. atsigerti: Atsitempiau pyvo BzF187.
◊ lū́pas atitem̃pti rengtis verkti: Jam nepatiko, jis atitempė lūpas .
\ tempti; anttempti; aptempti; atitempti; įtempti; ištempti; nutempti; patempti; partempti; pertempti; pietempti; pratempti; pritempti; raztempti; sutempti; užtempti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atitempti — atitem̃pti vksm. Ati̇̀tempė maši̇̀ną iki kolonė̃lės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitraukti — atitraukti, ia, ė K, Š, ŠT7,9, NdŽ, DŽ1; LL118,119, M, atatraukti Š; SD1105,209,215, SD209,215,218, attraukti I, GrvT46; Q15, H, H153, R, R4,202, MŽ, MŽ5,268, Sut, N 1. tr. paviršiumi atitempti, atvilkti, atitęsti ligi kur: Atitraukti ratus iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anttempti — anttem̃pti, ia, añttempė žr. užtempti: 1. J, Š Ančtem̃psi an kurpalio, teip išeis puiki, išlenkti, aš pati esu dirbusi medpadžius Pkl. 2. Sermėgą vis kokią ne kokią zuperinę anttem̃psma KlvrŽ. 3. žr. aptempti 2: Jos sijonai siaurai antitempti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptempti — aptem̃pti, ia, àptempė tr. Rtr, Š 1. LL97, Rd aptraukti, apdėti, apsiūti, apkalti ir pan. kuo iš viršaus ar aplink: Milelio aptem̃pdavo an kailinių Sdb. Nuspirkai medžiagos kokios i apìtempei paltelį Klt. Koja [sergančio reumatu] kailiu apsiūta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitamaškinti — atitamaškìnti 1. tr. sunkiai atnešti, atitempti: Senis pirkion raguites attamaškìno Vlk. 2. refl. ateiti: Senis dar be dienos atsitamaškìno, bijo pasvėluot Vlk. tamaškinti; atitamaškinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitapyti — 2 atitãpyti tr. daug atgabenti, atitempti: Kad atitãpijo vežimą šieno – net ratai linksta Ds. Atitãpijo pagriebęs visą maišą Brž. | refl. tr. Ds. tapyti; atitapyti; ištapyti; nutapyti; patapyti; pripatapyti; užpatapyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitaračkinti — atitaračkìnti ( yti Lkš) tr. šnek. sunkiai atnešti, atitempti, atvežti, atgabenti: Čia jau iš kažin kur atitaračkinti mokykliniai suolai, rašomoji lenta A.Vencl. Atatarãčkino kopūstų katilą talkai Slk. taračkinti; atitaračkinti; ištaračkinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitedenti — tr. atitempti, atitęsti: Atvilkai, atatedenaĩ, tai aš tau čia vežiosiuos Skp. tedenti; atitedenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitundzelioti — atitùndzelioti tr. atitempti: Nu kamgi šitą vaiką atatùndzeliojai miestan? Km. tundzelioti; atitundzelioti; nutundzelioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitęsti — atitę̃sti, ia (atìtęsia), atìtęsė tr KŽ, atatę̃sti Š 1. atvilkti prie ko: Kad reikt, tai būt atatę̃sęs priekabą Slk. Àttęsė kranu trobą [per potvynį], ir išgelbėj[o] DrskŽ. Atìtęsė iš pamūrio akmenis Ps. Ir atej[o] lapytė, ir attęso žąsį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”